345 Mitsubishi Motors, Dasmariñas Cavite News & Reviews